Regulamin Zwiedzania kamienicy „Niemczówka w Chęcinach

§ 1

Teren, na którym znajduje się kamienica „Niemczówka”, jest własnością Gminy Chęciny przekazaną w trwały zarząd jednostce Zamek Królewski w Chęcinach i z tego tytułu Jednostka jest uprawniona do zarządzania tym terenem.

§ 2

Osoby znajdujące się na terenie kamienicy „Niemczówka” są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3

 1. Kamienica „Niemczówka” czynna jest cały rok.
 2. Kamienica „Niemczówka” udostępniana jest zwiedzającym w następujących godzinach: kwiecień - wrzesień: codziennie od 9:00 do 18:00 październik, marzec: codziennie od 8:00 do 17:00 listopad – luty: codziennie od 8:00 do 16:00
 3. Kasy „Niemczówki” są zamykane 15 minut przed zamknięciem obiektu.
 4. Kamienica „Niemczówka” nie będzie otwarta w następujące dni: 01 stycznia, Niedzielę Wielkanocną, 01 listopada, 24, 25 i 31 grudnia.
 5. Ze względów bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw może zostać ograniczony lub całkowicie wyłączony.
 6. Dyrektor może udostępnić Kamienicę „Niemczówka” do zwiedzania poza godzinami otwarcia.

§ 4

Bez uzyskania zezwolenia Dyrektora Zamku Królewskiego w Chęcinach na terenie kamienicy „Niemczówka” zakazuje się:

 1. prowadzenia działalności artystycznej, gospodarczej i handlowej (w tym akwizycji usług),
 2. wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę kamienicy „Niemczówka” w celach komercyjnych,
 3. organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji transparentów, symboli i emblematów,
 4. wstępu osobom poniżej 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej.

§ 5

Na terenie kamienicy „Niemczówka” zabrania się:

 1. wnoszenia broni, przedmiotów i środków, mogących zagrażać życiu lub zdrowiu,
 2. wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psów –przewodników,
 3. spożywania alkoholu na terenie obiektu oraz zwiedzania po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 4. hałaśliwego zachowania, biegania,
 5. palenia tytoniu,
 6. dotykania eksponatów
 7. spożywania napojów i posiłków (wyjątek stanowi teren dziedzińca, za zgodą pracownika obiektu).

§ 6

 1. Zwiedzanie kamienicy „Niemczówka” odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu/paragonu upoważniającego do zwiedzania.
 2. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasach biletowych według obowiązującego cennika.
 4. Na podstawie paragonu zwiedzający może otrzymać fakturę VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zwiedzający ma obowiązek opuścić kamienicę w ciągu 15 minut po godzinach zamknięcia obiektu.

§ 7

 1. W zakresie bezpieczeństwa i porządku w kamienicy „Niemczówka” zwiedzający są zobowiązani do stosowania się do poleceń pracowników i innych przedstawicieli Zarządzającego.
 2. Obowiązuje kierunek zwiedzania kamienicy zgodny z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszego regulaminu
 3. Zaleca się szczególną ostrożność przy poruszaniu się po obiekcie. Turyści powinni uważać przemieszczając się m.in. po posadzkach kamiennych w kamienicy i na dziedzińcu, na stromych schodach. Należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość stropu w niektórych miejscach.
 4. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie obuwie umożliwiające bezpieczne zwiedzanie.
 5. Dzieci po obiekcie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów prawnych, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 6. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej są zobowiązani do ścisłego nadzoru nad grupą w trakcie zwiedzania i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.
 7. Dyrektor zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin, przy czym opłata za wstęp nie podlega zwrotowi.
 8. Za rzeczy pozostawione na terenie Kamienicy „Niemczówka” nie ponosimy odpowiedzialności.
 9. Osoby wchodząc na teren „Niemczówki” oraz ich bagaż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać poddane kontroli przez pracowników i innych przedstawicieli Zarządzającego.
 10. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez nich szkody na osobach lub mieniu.
 11. W Sali Wielkiej kamienicy „Niemczówka” obowiązuje limit 20 osób z możliwością zwiększenia za zgodą Dyrektora Zamku.

§ 8

Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą.

§ 9

1. W okresie zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce związanego z występowaniem wirusa COVID-19 w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” dodatkowo obowiązują niżej wymienione obostrzenia:

a) należy zachować min. 2m odległości od innych osób (z wyłączeniem rodzin i osób wspólnie zamieszkujących),

b) każda osoba wchodząca do budynku musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos,

c) zalecana dezynfekcja rąk,

d) wejście do Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Chęcinach – pojedynczo,

e) preferowana bezdotykowa forma płatności (np. karta, telefon, smartwatch itp.)

1.1. Dodatkowo w czasie obowiązywania tzw. strefy żółtej:

a) lekcje tematyczne oraz warsztaty dla grup do 15 osób.

1.2. Dodatkowo w czasie obowiązywania tzw. strefy czerwonej:

a) lekcje tematyczne oraz warsztaty – wyłączone.

b) wejście do kamienicy „Niemczówka” może odbywać się w grupach do 5 osób,

c) w obiekcie przebywać może do 10 osób jednocześnie, nie wliczając pracowników obsługi.

§ 10

Obostrzenia o których mowa w § 9 podlegają automatycznej aktualizacji wraz z pojawieniem się nowych wytycznych Ministerstwa (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-iograniczenia)

facebook

instagram

youtube

trip advisor

Zamek Królewski w Chęcinach

CIT Chęciny

Geopark Świętokrzyski

Synagoga w Chęcinach

Gmina Chęciny